Taxonomie

Polyodontes kuroshio Jimi, Tomioka, Orita & Kajihara, 2019

Statut liste rouge -Répartition géographique