Taxonomie

Prosthiostomidae Lang, 1884

Synonymes

Prosthiostomoidea Bahia, Padula & Schrödl, 2017

Répartition géographique